Posts Tagged željeznički fond

Nastavak rada Željezničkog fonda

Temeljem Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza od 4. svibnja 2006. godine i odluke Uprave HŽ Holdinga d.o.o. od 8. svibnja 2007. godine osnovan je Željeznički fond kao jedan od modela dobrovoljnog zbrinjavanja viška radnika, a koji je bio organiziran u HŽ Holdingu d.o.o. sve do prestanka tog društva 31. listopada 2012. godine.

Sukladno Sporazumu kojeg su 31. listopada 2013. godine sklopile Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Carga d.o.o. i HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Željeznički fond se od 1. studenoga 2013. godine organizira u HŽ Infrastrukturi d.o.o. kao pravnom slijedniku društva HŽ Holdinga d.o.o.

Završetkom postupka usklađivanja akata koji reguliraju rad Željezničkog fonda donošenjem 3. Aneksa Ugovora o radnopravnoj zaštiti i novog Pravilnika o radu Željezničkog fonda, te imenovanjem tijela Fonda, stvoreni su svi preduvjeti za nastavak funkcioniranja Željezničkog fonda u koji se i nadalje mogu dobrovoljno zbrinjavati radnici sa liste tehnološkog viška u HŽ Infrastrukturi d.o.o., HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. i HŽ Cargu d.o.o., te njihovim ovisnim društvima.

Aneksom Ugovora o radnopravnoj zaštiti od poslovno uvjetovanih otkaza kojeg su dana 18. ožujka 2013. godine potpisali svi reprezentativni sindikati i Uprave društava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o., najznačajnije izmjene su slijedeće:

– umjesto plaće od 6.000,00 kuna bruto za radnike raspoređene u Željeznički fond maksimalna plaća iznosi 4.000,00 kuna bruto na vrijeme od tri godine kao i do sada

– radnici iz Željezničkog fonda i nadalje se mogu privremeno raspoređivati ali samo u ono društvo koje je radnika rasporedilo u Željeznički fond, a vrijeme rasporeda minimalno može trajati mjesec dana umjesto dosadašnjih tri mjeseca.

Uprava HŽ Infrastrukture 25. travnja 2013. imenovala je rukovoditeljicu Upravljanja ljudskim potencijalima Gordanu Vukčević ravnateljicom Željezničkog fonda na razdoblje od tri godine.

Temeljem odluka uprava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Carga d.o.o. i HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., te odluka reprezentativnih sindikata, za članove Savjeta Željezničkog fonda imenovani su:

1. Krunoslav Belić, dipl. iur., predstavnik HŽ Infrastrukture d.o.o.

2. Josip Stanković, dipl. iur., predstavnik HŽ Infrastrukture d.o.o.

3. Željko Kukavčić, dipl. iur., predstavnik HŽ Infrastrukture d.o.o.

4. Ivana Gobac, dipl. iur., predstavnica HŽ Carga d.o.o.

5. Renata Ćurić, dipl. iur., predstavnica HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

6. Mirjana Konjić, dipl. iur., predstavnica SIHŽ

7. Katarina Mindum, mag. polit., predstavnica SŽH

8. Josip Tirić, predstavnik SPVH

9. Nenad Mrgan, predstavnik SSH

10. Martin Uremović, predstavnik SHŽ

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta Željezničkog fonda, održanoj dana 29. travnja 2013. godine za predsjednicu Savjeta izabrana je Mirjana Konjić, a za zamjenika predsjednice Savjeta izabran je Josip Stanković.

No Comments

Svi akti Željezničkog fonda

Pravilnik o radu Željezničkog fonda

Svi akti Željezničkog fonda

No Comments

27.03.2013. – Sklopljen 3. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. i Uprave tih društava sklopili su nakon dugotrajnog postupka dogovaranja 3. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza.

Cilj sindikata je bio da se u što većem obimu zadrže prava radnika ugovorena u prijašnjem Ugovoru o radnopravnoj zaštiti radnika, koji je važan pravni akt koji regulira radnopravnu zaštitu radnika u procesima restrukturiranja društava.

Temeljem ovog akta sa radnicima koji će se naći na konačnoj listi tehnološkog viška poslodavci će sklopiti aneks ugovora o radu kojim će se radnici rasporediti u Željeznički fond.

Željeznički fond organizira se u HŽ Infrastrukturi d.o.o. kao sveopćem pravnom sljedniku društva HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o.

Željeznički fond se financira iz:

  • Državnog proračuna RH sredstvima koja su osigurana za zbrinjavanje viška radnika,
  • vlastitih sredstava društava,ukoliko izostanu sredstva iz Državnog proračuna,
  • vlastitih sredstava društava u vlasništvu društava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o.

Zadaće Željezničkog fonda između ostalog su:

  • preuzimanje brige o svim radnicima koji su raspoređeni u Željeznički fond,
  • traženje posla za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom unutar svih društava a u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje na tržištu rada,
  • organiziranje prekvalifikacije i dokvalifikacije u suradnji sa društvima iz kojih su raspoređeni,
  • obavještavanje radnika koji su raspoređeni u Fond o svakom raspisanom natječaju za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme za radno mjesto na koje ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja.

Poslodavci su dužni u slučaju ukazane potrebe za novim zapošljavanjem zatražiti od Savjeta Fonda prethodnu suglasnost za novo zapošljavanje i ukoliko se u Fondu nalaze radnici iz društva koje je zatražilo suglasnost koji ispunjavaju tražene uvjete radnog mjesta za koje se traži suglasnost za novo zapošljavanje,poslodavac nakon provedenog postupka jedino može zaposliti radnika koji se nalazi u Fondu.

U tijeku je i postupak savjetovanja sa reprezentativnim sindikatima za kolektivno pregovaranje o novom Pravilniku o radu Željezničkog fonda , čije odredbe trebaju biti usuglašene sa odredbama 3.Aneksa Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza.

,

No Comments

2. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Holdinga d.o.o. i Uprave društava HŽ Holdinga (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su 2. lipnja 2010. godine

2. ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA
OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA

Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da je 4. svibnja 2006. godine zaključen Ugovor o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza, te da je 31. srpnja 2007. godine zaključen 1. Aneks toga Ugovora.

Članak 2.

Stranke su suglasne da se zbog trenutne gospodarske situacije, te smanjenih sredstava iz Državnog proračuna, mijenja točka III. 1. Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza tako da glasi:

„1. radnicima s liste potencijalnog tehnološkog viška (uslijed promjene organizacije ili osobnog zahtjeva radnika) ponude poticajne otpremnine prema uvjetima iz Odluke o poticajnim mjerama koju donose Uprave društava HŽ Holdinga uz prethodno savjetovanje sa sindikatima s pravom na kolektivno pregovaranje.“

Članak 3.

Ovaj Aneks primjenjuje se od 2. lipnja 2010. godine, a objavit će se u Službenom vjesniku HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o.

U Zagrebu, 2. lipnja 2010.

2. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

No Comments

Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

Sindikati HŽ s pravom na kolektivno pregovaranje i Uprave društava holdinga HŽ (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su dana 31.07.2007. godine 

ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA
OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA

Članak 1.

Stranke su suglasne da se odredbe Ugovora o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza (sklopljenog dana 4. svibnja 2006. godine) u dijelu koji se odnosi na Željeznički fond primjenjuju na zbrinjavanje viška radnika ovisnih društava u 100% vlasništvu društava holdinga HŽ-a.

Članak 2.

Stranke su suglasne da se uvjeti, način i postupak raspoređivanja u Željeznički fond radnika iz članka 1. ovog Aneksa regulira izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Željezničkog fonda.

Članak 3.

Stranke su suglasne da će se za zbrinjavanje viška radnika u ovisnim društvima putem Željezničkog fonda osigurati dodatna financijska sredstva (prodajom ovisnih društava ili iz drugih izvora financiranja) pod uvjetom da su se prethodno osigurala dostatna sredstva za zbrinjavanje viška radnika društava holdinga HŽ.

Broj: 3.2464/1/07

U Zagrebu, 31.07.2007.

Aneks ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

No Comments