Sklopljen 4. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza


 Reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o.  i Uprave društava HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o.  i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (u daljnjem tekstu: stranke) sklopili su

4. ANEKS UGOVORA O RADNOPRAVNOJ ZAŠTITI RADNIKA
OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA

 

Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da su dana 4. svibnja 2006. godine zaključili Ugovor o radnopravnoj zaštiti od poslovno uvjetovanih otkaza (u daljnjem tekstu: Ugovor), dana 31. srpnja 2007. godine 1. Aneks Ugovora, dana 2. lipnja 2010. godine 2. Aneks Ugovora te dana 18. ožujka 2013. godine 3. Aneks Ugovora.

 

Članak 2.

 Točka I. Ugovora mijenja se i glasi:
„Razloge za utvrđivanje poslovno uvjetovanih otkaza i kriterije za utvrđivanje viška radnika svako društvo regulira Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu.“

 

Članak 3.

 Točka II. Ugovora briše se u cijelosti.

Članak 4.

U točki III. Ugovora  podtočka 3. briše se.

 

Članak 5.

U točki IV. Ugovora podtočka 1. mijenja se i glasi:
„1. da izrade listu tehnološkog viška primjenom odgovarajućih kriterija“

 

Članak 6.

Točka V. Ugovora mijenja se i glasi:

„Sa radnicima koji će se naći na konačnoj listi tehnološkog viška (osim radnika koji ispunjavaju uvjete za mirovinu) Poslodavac će ponuditi sklapanje aneksa ugovora o radu kojim će se rasporediti u Željeznički fond.

Aneks ugovora o radu obavezno mora sadržavati slijedeće:

 • vrijeme na koje se zaključuje –  dvije godine, ukoliko Kolektivnim ugovorom društva vrijeme rasporeda u Fondu nije drukčije određeno
 • visina plaće – radnik ostvaruje pravo na plaću iz ugovora o radu na dan raspoređivanja u Fond, a najviše 4.000,00 kuna u bruto iznosu mjesečno, a ukoliko je minimalna bruto plaća u RH viša od 4.000,00 kuna tada se isplaćuje minimalna bruto plaća
 • oslobađanje od obveze obavljanja poslova iz ugovora o radu i dolaska na rad
 • materijalna prava koja radniku raspoređenom u Fond pripadaju prema odredbama Kolektivnog ugovora društva koje je radnika rasporedilo u Fond
 • obaveze radnika za vrijeme rasporeda u Fondu
 • mogućnost jednostranog izlaska radnika iz Fonda
 • mogućnost isključenja iz Fonda pod određenim uvjetima

 

Članak 7. 

U točki VI. Ugovora, stavak 3. mijenja se i glasi:
„Željeznički fond se financira iz vlastitih sredstava društava HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. te društava koja su u njihovom vlasništvu.“

           

Članak 8.

Točka VII. Ugovora mijenja se i glasi:

„Zadaće Željezničkog fonda su posebno:

 • preuzimanje brige o svim radnicima koji su raspoređeni u Fond, vođenje i ažuriranje „baze podataka“ i drugih evidencija o svim radnicima u Fondu
 •  redovito dostavljanje ažurirane „baze podataka“ o radnicima u Fondu, svim stručnim službama društava
 • odlučivanje o privremenom rasporedu , izlasku i isključenju radnika iz Fonda
 • davanje suglasnosti kod zapošljavanja radnika na određeno i neodređeno vrijeme
 • predlaganje prekvalifikacije i dokvalifikacije za radnike raspoređene u Fond“

 

Članak 9. 

Točka VIII. Ugovora mijenja se i glasi:

„ U slučaju ukazane potrebe za  rasporedom radnika iz Željezničkog fonda u društvo koje je radnika rasporedilo u Fond ili potrebe za zapošljavanjem radnika na određeno ili neodređeno vrijeme, postupak  rasporeda odnosno zapošljavanja provodi se u skladu sa odredbama članka 2. i 3. Aneksa Sporazuma o organiziranju Željezničkog fonda, broj: 481/19  od 20.03.2019. godine. „

 

Članak 10. 

Točka IX. Ugovora briše se u cijelosti.

 

Članak 11. 

U točki XII. Ugovora, stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Radnik koji je raspoređen u Željeznički fond, u svakom trenutku može zatražiti izlazak iz Fonda pri čemu ostvaruje pravo na 50% plaće iz Aneksa Ugovora o radu i to za onoliko punih mjeseci koliko mu nedostaje do dvije godine računajući od dana raspoređivanja u Fond bez razdoblja iz točke XV. Ugovora, ukoliko Kolektivnim ugovorom društva nije drukčije određeno.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne ostvaruje radnik koji se zapošljava u društvima osnivačima Željezničkog fonda ili u ovisnim društvima koja su u njihovom vlasništvu kao niti radnik kojem ugovor o radu prestaje zbog odlaska u mirovinu.

Radnik koji za vrijeme rasporeda u Fondu ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ugovor o radu prestaje danom pravomoćnosti rješenja HZMO“.

Članak 12.

Točka XIV. Ugovora briše se u cijelosti.

 

Članak 13.

Društva potpisnici ovog Aneksa Ugovora na propisani način će objaviti ovaj Aneks Ugovora, a ovaj Aneks Ugovora primjenjuje se istekom osmog dana od dana objave Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Željezničkog fonda u Službenom vjesniku HŽ Infrastrukture d.o.o.

 

Zagreb, 30.5.2019.

 

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zoran Maršić, predsjednik Predsjednik Uprave
Ivan Kršić, dipl.ing.građ.
SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ  HŽ CARGO d.o.o.
Slavko Proleta, predsjednik Uprava –  Direktor
mr.sc. Gordan Žurga, dipl.ing.
SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE  HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Marko Gašpar, predsjednik Predsjednik Uprave
mr.sc. Željko Ukić, dipl.ing.
SINDIKAT STROJOVOĐA HRVATSKE
Nenad Mrgan, predsjednik
   
SINDIKAT HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA
Ivan Forgač, predsjednik

Comments are closed.