Nastavak rada Željezničkog fonda


Temeljem Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza od 4. svibnja 2006. godine i odluke Uprave HŽ Holdinga d.o.o. od 8. svibnja 2007. godine osnovan je Željeznički fond kao jedan od modela dobrovoljnog zbrinjavanja viška radnika, a koji je bio organiziran u HŽ Holdingu d.o.o. sve do prestanka tog društva 31. listopada 2012. godine.

Sukladno Sporazumu kojeg su 31. listopada 2013. godine sklopile Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Carga d.o.o. i HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Željeznički fond se od 1. studenoga 2013. godine organizira u HŽ Infrastrukturi d.o.o. kao pravnom slijedniku društva HŽ Holdinga d.o.o.

Završetkom postupka usklađivanja akata koji reguliraju rad Željezničkog fonda donošenjem 3. Aneksa Ugovora o radnopravnoj zaštiti i novog Pravilnika o radu Željezničkog fonda, te imenovanjem tijela Fonda, stvoreni su svi preduvjeti za nastavak funkcioniranja Željezničkog fonda u koji se i nadalje mogu dobrovoljno zbrinjavati radnici sa liste tehnološkog viška u HŽ Infrastrukturi d.o.o., HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. i HŽ Cargu d.o.o., te njihovim ovisnim društvima.

Aneksom Ugovora o radnopravnoj zaštiti od poslovno uvjetovanih otkaza kojeg su dana 18. ožujka 2013. godine potpisali svi reprezentativni sindikati i Uprave društava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o., najznačajnije izmjene su slijedeće:

– umjesto plaće od 6.000,00 kuna bruto za radnike raspoređene u Željeznički fond maksimalna plaća iznosi 4.000,00 kuna bruto na vrijeme od tri godine kao i do sada

– radnici iz Željezničkog fonda i nadalje se mogu privremeno raspoređivati ali samo u ono društvo koje je radnika rasporedilo u Željeznički fond, a vrijeme rasporeda minimalno može trajati mjesec dana umjesto dosadašnjih tri mjeseca.

Uprava HŽ Infrastrukture 25. travnja 2013. imenovala je rukovoditeljicu Upravljanja ljudskim potencijalima Gordanu Vukčević ravnateljicom Željezničkog fonda na razdoblje od tri godine.

Temeljem odluka uprava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Carga d.o.o. i HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., te odluka reprezentativnih sindikata, za članove Savjeta Željezničkog fonda imenovani su:

1. Krunoslav Belić, dipl. iur., predstavnik HŽ Infrastrukture d.o.o.

2. Josip Stanković, dipl. iur., predstavnik HŽ Infrastrukture d.o.o.

3. Željko Kukavčić, dipl. iur., predstavnik HŽ Infrastrukture d.o.o.

4. Ivana Gobac, dipl. iur., predstavnica HŽ Carga d.o.o.

5. Renata Ćurić, dipl. iur., predstavnica HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

6. Mirjana Konjić, dipl. iur., predstavnica SIHŽ

7. Katarina Mindum, mag. polit., predstavnica SŽH

8. Josip Tirić, predstavnik SPVH

9. Nenad Mrgan, predstavnik SSH

10. Martin Uremović, predstavnik SHŽ

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta Željezničkog fonda, održanoj dana 29. travnja 2013. godine za predsjednicu Savjeta izabrana je Mirjana Konjić, a za zamjenika predsjednice Savjeta izabran je Josip Stanković.

Comments are closed.