27.03.2013. – Sklopljen 3. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza


Reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. i Uprave tih društava sklopili su nakon dugotrajnog postupka dogovaranja 3. Aneks Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza.

Cilj sindikata je bio da se u što većem obimu zadrže prava radnika ugovorena u prijašnjem Ugovoru o radnopravnoj zaštiti radnika, koji je važan pravni akt koji regulira radnopravnu zaštitu radnika u procesima restrukturiranja društava.

Temeljem ovog akta sa radnicima koji će se naći na konačnoj listi tehnološkog viška poslodavci će sklopiti aneks ugovora o radu kojim će se radnici rasporediti u Željeznički fond.

Željeznički fond organizira se u HŽ Infrastrukturi d.o.o. kao sveopćem pravnom sljedniku društva HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o.

Željeznički fond se financira iz:

  • Državnog proračuna RH sredstvima koja su osigurana za zbrinjavanje viška radnika,
  • vlastitih sredstava društava,ukoliko izostanu sredstva iz Državnog proračuna,
  • vlastitih sredstava društava u vlasništvu društava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o.

Zadaće Željezničkog fonda između ostalog su:

  • preuzimanje brige o svim radnicima koji su raspoređeni u Željeznički fond,
  • traženje posla za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom unutar svih društava a u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje na tržištu rada,
  • organiziranje prekvalifikacije i dokvalifikacije u suradnji sa društvima iz kojih su raspoređeni,
  • obavještavanje radnika koji su raspoređeni u Fond o svakom raspisanom natječaju za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme za radno mjesto na koje ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja.

Poslodavci su dužni u slučaju ukazane potrebe za novim zapošljavanjem zatražiti od Savjeta Fonda prethodnu suglasnost za novo zapošljavanje i ukoliko se u Fondu nalaze radnici iz društva koje je zatražilo suglasnost koji ispunjavaju tražene uvjete radnog mjesta za koje se traži suglasnost za novo zapošljavanje,poslodavac nakon provedenog postupka jedino može zaposliti radnika koji se nalazi u Fondu.

U tijeku je i postupak savjetovanja sa reprezentativnim sindikatima za kolektivno pregovaranje o novom Pravilniku o radu Željezničkog fonda , čije odredbe trebaju biti usuglašene sa odredbama 3.Aneksa Ugovora o radnopravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza.

,

Comments are closed.