Upućeno očitovanje na prijedlog Pravilnika o radu HŽ Holdinga d.o.o.


HŽ HOLDING D.O.O.
Poslovi ljudskih resursa, pravni i opći poslovi
Mihanovićeva 12

Sukladno odrednici članka 149. Zakona o radu stavak 5. sindikati (SIHŽ, SŽH i SHŽ) koji djeluju u HŽ Holdingu d.o.o. i sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća zajednički su uputili očitovanje na dostavljen prijedlog Pravilnika o radu za društvo HŽ Holding d.o.o.:
1.Kao što Vam je poznato u HŽ Holdingu d.o.o. u tijeku su kolektivni pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za navedeno društvo.
Dana 27.7.2011. godine pregovarački tim poslodavca i sindikata održao je sastanak na kojem su usuglašavane sporne odrednice iz kolektivnog ugovora , tekstualnog dijela i taj proces usuglašavanja nije okončan.Istovremeno nam je istog dana dostavljen i prijedlog cijena sata rada s usporednim prikazom starih i novih cijena sata rada i starih i novih šifri radnih mjesta u KIS-u, na koji su sindikati trebali dati svoje očitovanje.Naše očitovanje je trebalo uslijediti po tom pitanju 23.8.2011. za kada su pregovarački timovi zakazali nastavak kolektivnih pregovora. O ovome ste obaviješteni i pismeno od strane pregovaračkog odbora sindikata 29.7.2011.
Prijedlog cijena sata rada ocijenjen je od strane sindikata nelogičnim , jer su uočene znatne razlike u cijenama sata rada s obzirom na istu stručnu spremu, opise poslova i složenost poslova, te je zato i ostavljeno da se o istome razmatra u zakazanom nastavku kolektivnih pregovora.
2.Neshvatljivo je stoga da se s obzirom na činjenicu da je dogovoren termin nastavka kolektivnih pregovora , Uprava HŽ Holdinga odlučuje za donošenje Pravilnika o radu, ignorirajući pri tome cjelokupni proces kolektivnog pregovaranja o novom Kolektivnom ugovoru za društvo, što smatramo nedopustivim i neprihvatljivim.
Postavljamo pitanje kako to Uprava onda pregovara u dobroj vjeri, kakav je to onda socijalni dijalog kojem bi cilj trebao biti promoviranje i nastojanje postizanja konsenzusa i demokratskog uključivanja predstavnika sindikata u svrhu rješavanja svih važnih pitanja za položaj radnika u procesu kolektivnih pregovora.
Temelji učinkovitog socijalnog dijaloga i partnerstva nalaze se u povjerenju i toleranciji, uvažavanju i opredjeljenju za usklađivanjem općih i posebnih interesa.
3.Dani su osvrti i prijedlozi na neke odrednice iz prijedloga Pravilnika o radu koje su sporne,:
-članak 11. dodati stavak 1. „Poslodavac u pravilu s radnikom zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme.“
-članak 16.privremeno obavljanje drugih poslova,
-članak 35.pripravnost
-članak 77.solidarnost
-članak 104.naknada za prijevoz na posao i s posla
članak 107. uskrsnica
članak 108. božićnica
-članak 109. otpremnina kod otkaza ugovora o radu
-članak 113. jubilarna naknada
-članak 138. otkazni rokovi
U glavi „Odnosi sa sindikatom „predloženo je da se dodaju sljedeće odrednice:
SOCIJALNO PARTNERSTVO I SOCIJALNI DIJALOG
„Socijalni dijalog uključuje sve oblike pregovora, konzultacija, razmjene informacija između Uprave društva i Sindikata .
Pojam socijalnog partnerstva priznaje legitimnost različitosti uloga interesa i vrijednosti uz istodobno uviđanje nužnosti postizanja dogovora.
Cilj socijalnog dijaloga između socijalnih partnera je promoviranje izgradnje konsenzusa i demokratskoga uključivanja sudionika , u svrhu rješavanja svih važnih gospodarsko-socijalnih pitanja važnih za položaj radnika, a naročito onih u svezi sa organizacijskim promjenama, strukturnim promjenama, procesima restrukturiranja, kolektivnim pravima, pravima zaštite na radu radnika.
Temelji učinkovitoga socijalnog dijaloga i partnerstva nalaze se u povjerenju i toleranciji, uvažavanju i opredjeljenju za usklađivanjem općih i posebnih interesa. „
-iza članka 175.dodati novi članak koji regulira uvjete rada i zaštitu na radu:
REGULIRANJE UVJETA RADA I ZAŠTITA NA RADU
„Radnik ima pravo na zaštitu na radu, primjerenu tehničko-tehnološkim i znanstvenim dostignućima ,a u skladu sa propisima koji reguliraju ovu materiju.
Poslodavac je dužan osigurati odvijanje procesa rada na način kojim se osigurava sigurnost na radu i zaštita zdravlja radnika.
Poslodavac je dužan provoditi mjere zaštite na radu kojima se osigurava provedba Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa i općih akata Poslodavca iz područja zaštite na radu.“

Comments are closed.