Ugovor o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza


Prilog 4

Temeljem Konvencije broj 87. 98. i 111. MOR-a, članka 113. i 196. Zakona o radu a u svezi sa provedbom članka 2. stavak 5. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.  Sindikati Hrvatskih željeznica s pravom na kolektivno pregovaranje i Uprava HŽ zaključili su dana 04. svibnja 2006. godine

UGOVOR

o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanih otkaza

I.

Razlozi za poslovno uvjetovane otkaze ugovora o radu mogu se pojaviti, ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i dođe do:

  1. kidanja radnog mjesta – višak postaju svi radnici koji se nalaze na tom radnom mjestu
  2. smanjenja broja izvršitelja na radnom mjestu- izrađuju se dodatni kriteriji koji će radnik biti višak

II.

Kriteriji za utvrđivanje viška radnika primjenjuju se na sve radnike ustrojbene jedinice koji rade na istom radnom mjestu iz ugovora o radu na kojemu se smanjuje broj izvršitelja kako bi se utvrdilo tko ima prednost da zadrži posao, odnosno tko će se i kojim redoslijedom naći na listi viška.

Kriteriji se primjenjuju navedenim redoslijedom tako da se najprije iscrpi kriterij s nižim rednim brojem nakon čega se po potrebi primjenjuje prvi slijedeći kriterij s višim rednim brojem:

1. Ispunjenje uvjeta za starosnu mirovinu i ispunjenje uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu

Između radnika koji rade na radnim mjestima na kojima se smanjuje broj izvršitelja prvi na listu viška dolaze radnici koji ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu. Ovoj skupini radnika se nudi trajna naknada zbog prijevremenog umirovljenja (dokup mirovine) putem mirovinskog osiguranja koje nudi najbolji socijalni program, a rješavanje ovog dijela tehnološkog viška bi se provodilo sporazumno.

2. Trajanje radnog odnosa

Višak je radnik s manje godina radnog staža ostvarenog u HŽ-u. Pod radnim stažem u HŽ-u podrazumijeva se radni staž iz čl. 47. KU-II dio tarifni dio Sl. vjesnik br. 08/05.

3. Zadovoljavanje propisanih uvjeta

Višak je onaj radnik koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o organizaciji društva. Višak su zaposlenici koji nemaju potrebnu zdravstvenu sposobnost za radno mjesto prema ugovoru o radu koji se stavljaju na posebnu listu.

4. Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Višak je onaj radnik koji nakon ispunjavanja prethodnih uvjeta pod brojem 1-4, nema status hrvatskog branitelja iz domovinskog rata

5.    Socijalni status

Na radnom mjestu na kojem se smanjuje broj izvršitelja, ako više njih podjednako zadovoljava prethodne kriterije, višak je radnik koji ima veća ukupna primanja na osnovu broja uzdržavanih članova i zaposlenih članova obitelji.

III.

Radnik se može proglasiti tehnološkim viškom tek nakon što se utvrde kriteriji za izradu sistematizacije i stupi na snagu organizacija i sistematizacija novoosnovanih Društava. Obaveza je svakog novoosnovanog Društva da prije proglašenja radnika tehnološkim viškom:

1.   potencijalnom tehnološkom višku (ciljanoj skupini) ponude poticajne otpremnine u visini poticajnih mjera u HŽ-u po Odluci Uprave HŽ broj U-20-32/06.,

2.   popune slobodna radna mjesta unutar društva, radnicima tog Društva.

3.   putem Željezničkog fonda ispita da li u nekom drugom Društvu unutar HŽ Holdinga postoji odgovarajuće radno mjesto na koje bi se radnik mogao trajno rasporediti,

4.   smanje tjedno radno vrijeme za radno mjesto na kojemu je smanjena količina posla uz prethodnu suglasnost svih sindikata koji djeluju unutar tog Društva, a imaju pravo na kolektivno pregovaranje.

IV.

Ukoliko i nakon poduzetih mjera iz točke III. ovog Ugovora postoji  tehnološki višak radnika obaveza je novonastalih društava:

1. da izrade listu tehnološkog viška primjenom odgovarajućih kriterija iz ovog Ugovora,

2. da listu tehnološkog viška daju na savjetovanje radničkom vijeću i sindikatima,

3. da izvijeste radnike da se nalaze na listi tehnološkog viška.

V.

Sa radnicima koji će se naći na konačnoj listi tehnološkog viška (osim radnika koji ispunjavaju uvjete za mirovinu) Poslodavac će sklopiti aneks ugovora o radu kojim će se rasporediti u Željeznički fond.

Aneks ugovora potpisuje odgovorna osoba unutar čije će nadležnosti djelovati Željeznički fond.

Aneks ugovora mora obavezno sadržavati slijedeće:

–       vrijeme na koje se zaključuje – najduže 3 godine

–       obaveze Željezničkog fonda prema radniku

–       obavijest da je oslobođen od obavljanja dosadašnjih radnih zadataka ali da zadržava plaću iz ugovora o radu, pravo na regres, božićnicu i poklon za dijete do 15 godina starosti,

–       koje će dosadašnje obaveze iz radnog odnosa preuzeti Željeznički fond, a koje ostaju na Poslodavcu

–       obaveze radnika prema Željezničkom fondu

–       mogućnost jednostranog izlaska iz Željezničkog fonda

–       uvjeti za isključenje iz Željezničkog fonda.

VI.

Željeznički fond osniva se kao organizacijska jedinica unutar HŽ Holdinga.

Željeznički fond financira se iz sredstava Državnog proračuna.

VII.

Zadaće Željezničkog fonda su posebno:

1.    preuzimanje brige o svim radnicima iz novonastalih društava koji su postali tehnološki višak,

2.    traženje posla za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom unutar svih novonastalih društava,

3.    davanje suglasnosti za novo zapošljavanje za sva Društva,

4.    organiziranje prekvalifikacije i dokvalifikacije za sva Društva HŽ Holdinga na teret Željezničkog fonda

5.    ispunjavanje preuzetih obaveza iz aneksa ugovora,

6.    redovito izvještavanje Poslodavca koji je radnika proglasio tehnološkim viškom o statusu radnika,

7.    prikupljanje potreba za radnicima u svim društvima HŽ Holdinga.

VIII.

Željeznički fond neće dati suglasnost za zapošljavanje novih radnika ako unutar Željezničkog fonda postoje radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu za upražnjeno radno mjesto.

IX.

Ako se unutar novonastalih Društava ukaže upražnjeno radno mjesto prednost kod zapošljavanja na takvo radno mjesto imaju:

1.    radnici Društva u kojem je radno mjesto nastalo uključujući radnike tog Društva koji su preraspoređeni u Željeznički fond,

2.    radnici ostalih društava HŽ Holdinga koji su preraspoređeni u Željeznički fond,

3.    ostali radnici Društava HŽ Holdinga,

4.    radnici u izdvojenim društvima u 100% vlasništvu HŽ-a.

Obveza je svakog društva da prilikom popunjavanja svakog radnog mjesta putem Željezničkog fonda raspiše interni natječaj redom iz prvog stavka  ovog članka, do popunjenja radnog mjesta u svom Društvu, u svim Društvima HŽ Holdinga i u izdvojenim Društvima u vlasništvu HŽ Holdinga.

Radnici koji ispunjavaju uvjete iz internog natječaja a nalaze se u Željezničkom fondu obavezni su se javiti na raspisani natječaj.

X.

Željeznički fond može  na traženje Društava HŽ Holdinga radnika koji je raspoređen u Željeznički fond privremeno rasporediti u neko od novonastalih društava ali ne kraće od tri mjeseca.

XI.

Ukoliko je radnik pisanim putem obaviješten da se nalazi na listi tehnološkog viška, a isti odbije uključivanje u Željeznički fond istom prestaje zaštita od otkaza te mu Poslodavac otkazuje ugovor o radu. Radnik zadržava pravo na redovitu otpremninu iz Kolektivnog ugovora.

XII.

Radnik može tijekom raspoređivanja u Željeznički fond u svakom trenutku jednostrano raskinuti Ugovor o radu pri čemu ostvaruje pravo na 50% plaće iz ugovora o radu za onoliko mjeseci koliko mu nedostaje do 3 godine računajući od dana raspoređivanja u Željeznički fond.

Radniku koji za vrijeme važenja Aneksa ugovora o radu u željezničkom Fondu ostvari pravo na profesionalnu mirovinu ili mirovinu zbog opće nesposobnosti prestaje radni odnos danom pravomoćnosti rješenja MIORH odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem ostvaruje pravo na prijevremenu ili starosnu mirovinu uz isplatu otpremnine zbog odlaska u mirovinu prema čl. 44. KU II dio – Tarifni dio.

Istekom vremena na koje se zaključuje Aneks ugovora o radu iz točke V. ovog Ugovora radniku koji se ne rasporedi u jedno od Društava Holdinga, prestaje radni odnos a svoja prava kao nezaposlena osoba ostvaruje putem Zavoda za zapošljavanje.

XIII.

            Radnik nije obvezan prihvatiti radno mjesto koje mu nudi Željeznički fond ili Poslodavac ako ponuđeno radno mjesto nije u skladu sa njegovom stručnom spremom ili ako je mjesto rada udaljeno više od 100 km u odnosu na mjesto stanovanja.

XIV.

            Odredbe ovog Ugovora na odgovarajući način se primjenjuju i na radnike koji nisu u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz).

Na radnike koji se nalaze u Fondu zbog gubitka zdravstvene sposobnosti a nisu stekli status invalida rada i pravo na mirovinu ne primjenjuje se st. 3. točke XII. ovog Ugovora.

XV.

            Period zaštite od otkaza produžuje se za vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju dužem od 42 dana te za vrijeme u kojem je njegovu plaću isplaćivalo neko novoosnovano društvo u koje je bio privremeno raspoređen.

XVI.

            Izmjene i dopune ovog Ugovora donose se na način i po postupku koji je predviđen za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.

XVII.

            Za tumačenje odredbi ovog Ugovora nadležno je Povjerenstvo u koje Uprava HŽ Holdinga i Sindikati potpisnici imenuje po jednog predstavnika.

XVIII.

Ovaj Ugovor postaje dodatak Kolektivnog ugovora djelatnosti HŽ I. dio te će se primjenjivati na sve pravne slijednike HŽ d.o.o.

XIX.

            Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i primjenjuje se nakon što Vlada RH preuzme obvezu osiguranja sredstava za njegovu provedbu.

U Zagrebu, 04. svibnja 2006. godine.

SINDIKATI

PREDSJEDNIK UPRAVE

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA  HRVATSKE

_______________________________

Branko Kreš

Davorin Kobak, dipl.ing.

SINDIKAT INFRASTRUKTURE

_______________________________

Nikola Rubčić

SINDIKAT STROJOVOĐA HRVATSKE

_______________________________

Nenad Mrgan

SINDIKAT HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA

_______________________________

Ivan Forgač

SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA

______________________________

Marko Gašpar

SINDIKAT TPVV

_____________________________

Dražen Drk

 

Comments are closed.